Feeds:
पोस्ट
टिप्पणियाँ

Here I post 41 slides regarding Prakrit Language as a supplement to the class lecture for my Students of M.A. Final Year. Special thanks to Shri Ankur Nagpal, a techno-savvy Sanskritist to have ppt files converted into JPG to appear on the Blog!!

 

pp-01

pp-02

pp-03

pp-04

pp-05

pp-06

pp-07

pp-08

pp-09

pp-10

pp-11

pp-12

pp-13pp-14pp-15

pp-16

pp-17

pp-18

 

क→लोप

काअ, सउन्दला

मुह, सहि, लिहइ,साहा

ग→लोप

सुहओ, णिओओ,

घ→ह

मेहो, लहु

 
लोप

सूई, आयरिओ, वअणं,

ज→लोप

राइ,

 

पाडणम्

पढइ

(न)

लोप

गया,

रहो, कहेइ, णाहो, अह, तह, पाहेओ

लोप

जइ(जे), रोअणं, पाअ

साहु, वहू, राहिआ, छुहिअ

पडणं, मणोरहो

प→लोप, व

पावं, दीवावली, रूवं, ताव,

ह, भ

मुत्ताहलं, रेभो

सोहणो, लोहो,

वँ

 

जउँणा

लोप,(आदि) ज

पइ, पिअ,जमो,

(ल)

(र)

लोप

(ब)

 

(श), संकर,

ष→स

सेसो, एसा

 

pp-19

pp-20

pp-21

pp-22

pp-23

pp-24

pp-25

pp-26

pp-27

image

pp-28

pp-29

pp-30

pp-31

pp-32pp-33

pp-34

pp-35

pp-36

pp-37

PDF Link —

49660597

samayik

अपोहस्तदपोहनं च

This  paper deals with the Apoha Theory and its refutation published in the Volume titled- काश्मीरशैवदर्शनबौद्धदर्शनमीमांसा edited by Prof. Hareram Tripathi; from Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapitha, New Delhi-2016.

img_20161013_174257

 

    अपोहस्तदपोहनं च

अपोहवादः–

बाह्यवस्तूनां वास्तविकीं नित्यां च सत्तां निराकुर्वाणाः सौगताः[i] तेषां वस्तुवत्प्रतीतिं नेत्रामयातुरस्य चन्द्रद्वयप्रतीतिवदयथार्थामुपतिष्ठन्ते। यत्सत्तत् क्षणिकमिति मन्यमानानां क्षणिकवादिनां प्रतिक्षणं नव एव भावप्रवाहोऽस्तित्वे दरीदृश्यते नास्ति च तेषां परस्परं संबन्धः प्रतीत्यसमुत्पादादृते। पूर्वं वस्तु परम् उत्पाद्य विलीयते[ii] ।  प्रतिक्षणं नवीभवत्स्वपि वस्तुषु या साम्यधारा प्रवहन्तीव दृश्यते अनुगतप्रतीतिकारिणी सा त्वत्यन्तवेगेन प्रवर्तमानतया क्षणिकसन्तानानां भ्रमवशात्प्रतीयते न तु तुच्छसामान्यादिकारणवशात्। तथा च तत्रभवान् धर्मकीर्तिः एकप्रत्यवमर्श एव एकरूपतायाः कारणं न तु सामान्यम्–

एकप्रत्यवमर्शस्य हेतुत्वाद्धीरभेदिनी ।

एकधीहेतुभावेन व्यक्तीनामप्यभिन्नता[1]

वस्तुतो बौद्धा जातिं न स्वीकुर्वते तस्य कारणं जातेर्नित्यतया स्वीकृतं स्वरूपम्। तेषाम्मतेन अनुगताकारप्रतीतेः कारणत्वेन जातिर्मन्यतामित्यस्य आवश्यकतैव न विद्यते यतः येयमनुगताकारप्रतीतिः सा भ्रमात्मिका वस्तुनः क्षणमात्रस्थायित्वात्। अतो जातिर्निरर्था।

तत्त्वविचारप्रसङ्गे तु जातिर्निराकृता। अधुना, विभिन्नमतवादिनो जातिं वाच्यतया आवश्यकीं स्वीकुर्वते । वैयाकरणनैयायिकादीनां मते जातिर्विशिष्टा वासहाया वा वाच्यत्वेन स्वीकृतैव। तेषाम्मतेन शब्दाः वस्तूनाम् जातिमवश्यमेवाभिदधति अन्यथा समान एव घटशब्दः भिन्नभिन्नघटपदार्थान् कथं प्रत्याययेत्। एवं तेषां मतौ जातिर्वाच्यापि वाच्यनियमस्य व्यस्थापिकापि वर्तते।    तत्र बौद्धा संगिरन्ते– आदौ जातिर्न वाच्या तस्य असत्त्वात्, तुच्छभूतत्वात्,मनस्संरचितत्त्वाच्च[2]। अथ च भवन्तः वाच्यवाचकनियमने यां जातिं हेतुं मन्यन्ते वयं शाब्दव्यवहारं तां विनापि व्याचक्ष्महे। कथमिति चेत् अपोहप्रक्रियाद्वारा।

शब्दैः अर्थानां वाचनं न भवति तेषां क्षणमात्रस्थायित्वात् तत्र सङ्केतासंभवात्। अर्थात् यावता वयं शब्दान् प्रयुञ्ज्महे तावता यस्मै अर्थाय शब्दान् प्रयुञ्ज्महे स नास्त्येव। अतः शब्दैर्वस्तूनां वाचनं दुःशकम्। अतो सौगतैः स्थिरीक्रियते यद्वाग्व्यापारे शब्दैर्वस्तूनि नोच्यन्ते अपितु यस्मै प्रयुज्यते शब्दस्तमर्थं तद्भिन्नेभ्यो व्यावर्तयति। यतः वाचनमसम्भवम्। अष्टमशतके बङ्गप्रदेशे लब्धजनिना सौगतराद्धान्तविशारदेन शान्तरक्षितेन तत्त्वसंग्रहस्य शब्दार्थपरीक्षायां शब्दस्य पञ्चसंभावितवाच्यानि आशङ्क्य तेषा शब्दवाच्यता खण्डिता–

यतः स्वलक्षणं जातिस्तद्योगो जातिमानपि।

बुद्ध्याकारो न शब्दार्थे घटामञ्चति तत्त्वतः[3]

धर्मकीर्तिः स्वलक्षणसामान्यलक्षणभेदेन विषयं द्विधा विभनक्ति तदनुगुणं च प्रत्यक्षमनुमानं च द्वयं प्रमाणं स्वीकरोति। प्रत्यक्षविषयः स्वलक्षणः,असदृशः,असाधारणः,सर्वव्यावृत्तः,शब्दाविषयः,अर्थक्रियासमर्थः क्षणिकश्चास्ति। तत्प्रतीपतया अनुमानविषयः सामान्यलक्षणः,साधारणः,शब्दविषयः,अर्थक्रियासामर्थ्यरहितश्च भवति। सामान्यलक्षणं संवृतिसत् स्वलक्षणं च परमार्थसत्। परमार्थसत्स्वलक्षणं न शाब्दज्ञानविषयः,तत्र सङ्केताभावात्[4]। अतश्शाब्दज्ञानविषयोऽवस्त्वेव। शब्दा विकल्पेभ्य उपजायन्ते विकल्पांश्चोपजनयन्ति। ते खलु अर्थं स्प्रष्टुमपि न शक्नुवन्ति। यथोक्तम् बौद्धन्यायस्यपितृभूतेन दिङ्नागेन–

विकल्पयोनयः शब्दा विकल्पाः शब्दयोनयः।

कार्यकारणता तेषां नार्थं शब्दा स्पृशन्त्यपि ॥

तथापि शब्दः अर्थमुक्तवानित्युच्यते।कथमेतदिति दिङ्नागमतमनुवदञ्शान्तरक्षितो ब्रूते– वस्तुतः शब्दो बाह्यार्थज्ञानस्य प्रतिबिम्बमुत्पादयति विकल्परूपेण यद्बाह्यार्थाध्यवसायि भवति , एतदेव व्यतिरेकव्याप्त्या वस्तून् ज्ञापयति। यदा शब्दः विकल्पप्रतिबिम्बमुत्पादयति प्रतिबिम्बं च यदा बाह्यार्थाध्यवसाये प्रवर्तते तदा कथ्यते–,अनेन स्वार्थ एवाभिधीयते, इति। एतदेवाभिधानं यत्स्वजातीयविजातीयेभ्य व्यावर्तनम्[5]।अन्यथा सर्वोऽपि शब्दव्यवहारः अनित्य एव[6]

तिमिरोपहाताक्षो हि यथा प्राह शशिद्वयम्।

स्वसमाय तथा सर्वा शाब्दी व्यवहृतिर्मता॥

व्यापकत्वं च तस्येदमिष्टमाध्यवसायिकम्।

मिथ्यावभासिनो ह्येते प्रत्यया शब्दनिर्मिताः॥

सर्वेऽपि धर्मा अवाच्याः इति साधयितुमपोहो वर्ण्यते–

(अपोहः) साध्यते सर्वधर्माणामवाच्यत्वप्रसिद्धये[7]

अथ च–

गुणद्रव्यक्रियाजातिसमवायाद्युपाधिभिः।

शून्यम् आरोपिताकारशब्दप्रत्ययगोचरम्[8]

(बाह्यज्ञानमेतैर्भेदकैर्हीनमारोपिताकाराशब्दानां प्रत्ययैश्च ग्राह्यम्।)

शब्दस्य ज्ञानस्य वा वस्तुतः विषयो नास्त्येव बाह्यजगति–

…..विषयोऽमीषां धीध्वनीनां न कश्चन[9]

यस्य यस्य हि शब्दस्य यो यो विषय उच्यते।

स स संघटते नैव वस्तूनां सा हि धर्मता [10]

अतः अन्यव्यावृत्त्यैव शब्दव्यवहारोपपत्तिः सम्भवति।

केवलमभिधानस्य कृते जातेः सत्ता स्वीक्रियतामिति अविचारितरमणीयमिदम्। बौद्धैस्तत्कार्यमपोहैरेव साध्यते आकाशकुसुमवज्जातेश्च पश्चान्न भ्राम्यन्तो भवन्ति। यथाह बौद्धधर्मकीर्तिः धर्मकीर्तिः–

व्यवच्छेदोऽस्ति चेदस्य नन्वेतावत्प्रयोजनम्।

शब्दानामिति किं तत्र सामान्येनापरेण वः॥[11]

अत्रावधेयं यद्बौद्धैश्शाब्दव्यवहारस्यापलापो न क्रियतेऽपितु तत्रारोप्यमाणा या तात्त्विकता सैव निवार्यते[12]

बाह्यरूपेण ज्ञातो बुद्ध्याकार एव शब्दार्थः[13]ज्ञानस्य बुद्धिरूपताया यदा बाह्यवस्तुरूपेण पर्यवसानं तदा ज्ञाता विपर्यस्तः सन् तस्य क्रियाकारित्वमवैति। बाह्यमिदं नपारमार्थिकमपितु समारोपितबुद्धयाकारः। सविषयबाह्यद्रव्यादौ अध्यस्तो बुद्ध्याकारः शब्दार्थः। समारोपितमसद्भवति अवस्तुभूतत्वात्। निष्कर्षतः शब्दैः कस्यचिदपि वस्तुनो भावतयाभिधानमसंभवम्। तथा च धर्मकीर्तिः–

तद्रूपारोपगत्यान्यव्यावृत्त्यधिगते पुनः ।

शब्दार्थोऽर्थः स एवेति वचने न विरुद्ध्यते ॥[14]

स्वलक्षणस्याभिप्रायः स्वतो व्यावृत्तः, इतरव्यावर्तकं,अथवा तद्भिन्नभिन्नत्वमस्ति। प्रत्येकं पदार्थः स्वत एवान्येभ्यः पदार्थेभ्यः भिन्नः अस्ति– अयमेव तस्य स्वभावः स्वलक्षणम् वर्तते। स्व आत्मा एव लक्षणं व्यार्तको यस्य। एवं प्रत्येकपदस्यवाच्यमपोह एव।

अपोहोऽपि पर्युदासप्रसज्यभेदेन द्विविधः[15]। पर्युदासोऽपि अर्थस्य विजातीयात् व्यावृत्तस्यार्थस्य स्वलक्षणं रूपमस्ति। ज्ञानश्रीमित्रः मनुते शब्दैर्मुख्यतः निषेध एव क्रियते विधिरूपो गौणोऽर्थः निषेधमाध्यमेनैव प्रतिफलति[16]

संक्षेपेणाधुनोच्यते। बौद्धा सर्वं वस्तुजातं क्षणिकमनित्यं च स्वीकुर्वते। तत्र शब्दस्य संकेतो भवितुं नार्हति–स्वलक्षणत्वाद्वस्तुतत्त्वस्य। अतो नास्ति शब्दार्थयोर्वाच्यवाचकभावः। किं तर्हि शब्देन क्रियते– अन्यापोहः न तु वाचनम्।

                                        तदपोहनम्–

१–अपोहवादे प्रत्यक्षस्यापलापः दृश्यते। नास्माभिः अगौभिन्नं वस्तु बौधयितुं गौशब्द उच्चार्यते– तर्हि किम्। गावं बोधयितुम्। अथ च प्रतिपत्तापि अगौव्यावर्तनपुरस्सरं गोशब्दस्यार्थं न प्रतिपद्यतेऽपितु प्रत्यक्षतः शब्दादर्थं जानाति[iii]

निषेधमात्रं नैवेह प्रतिभासेऽवगम्यते[17]

विधिरूपावसायेन मतिः शाब्दी प्रवर्तते[18]

२–अवाचकत्वे शब्दानां प्रतिज्ञाहेत्वर्व्याघातः (उद्योतकरः)।

३– शब्दार्थम् अपोहलब्धं मन्वाना अपि बौद्धा वाक्यार्थं प्रतिभात्मकं मन्वते। तथा च दिङ्नागः–

   अपोद्धारे पदस्यायं वाक्यादर्थो विवेचितः।

   वाक्यार्थः प्रतिभाख्योऽयं तेनादावुपजायते[19]

एषः पदार्थद्वयाभ्युपगमस्तेषां सिद्धान्तानामसमर्थतामपर्याप्तता च द्योतयितुं पर्याप्ता।

४– गोशब्दो यदि गोभिन्नस्य अर्थस्य निराकृतौ गतार्थस्तर्हि गवार्थं बोधयितुं अन्यः कश्चित् शब्दः वक्त्रा प्रयुज्येत। एकेनैव शब्देन विधिनिषेधार्थमुभयं कार्यं कल्पनागौरवं प्रयोजयति। (भामहः[20])

५–यथा सामान्यवादिनः सर्वत्र गोबुद्धौ गोत्वसामान्यमुपतिष्ठन्ते तथैव भवद्भिस्तेष्वेव प्रसङ्गेषु अगोसामान्यमिव स्वीकृतम्। नास्त्येवमुभययोरन्तरं किञ्चिदपि[21](कुमारिलः)

६–सामान्यविशेषाभिधायकाः सर्वेऽपि शब्दाः पर्यायवचनाः स्युः। अपोहग्राह्यत्वात्। अवस्तुत्वाच्चापोहस्य तत्र भेदासंभवात्।[iv]

७–शब्दप्रयोगः सदैव तत्प्रत्याय्यनिश्चयपूर्वकमेव भवति। अपोहप्रसंगे तु अगोऽपोहनिश्चयः कस्यचिदपि न भवति। कथं पुनरस्मिन् दर्शने शब्दस्य प्रयोगः सम्भवति[22]?

८– उद्द्योतकरो ब्रूते– सर्वपदस्यापोहलब्धोऽर्थः कः भविष्यति। यावता असर्वः कश्चिदपि न भवति[23]

९– च, तु, हि, वै इत्यादिनिपातानाम् अपोहार्थः कथं प्रतिभातु।

……………………………………………………………………………………..

बौद्धानामपोहवादः क्षणभङ्गवादजनितः जातिविरोधेन चोपोद्बलित आस्ते। सर्वधर्माणामनित्यतानुरोधं रक्षद्भिर्बौद्धै सिद्धान्तोऽयं पल्लवितः,विरोधिनां कर्कशतर्ककुठारेभ्यश्चास्य सयत्नं सुरक्षा कृता। यद्यपि क्षणभङ्गवादः धार्मिकसिद्धान्तरूपेण वैराग्यसन्धुक्षणाय मनःप्रीतिकरः प्रतिभाति तथापि तदनुरोधेनानुप्राणितः अपोहसिद्धान्तः शाब्दबोधसम्बन्धिष्वनुबन्धेषु नोत्तरन्निव प्रतिभाति। अनेकघटेभ्यः प्रयुज्यमानः घटशब्दः घटभिन्नभिन्नमेव किमर्थं द्योतयति नान्यच्च किञ्चित्? वर्तत एव तत्र काचित् समानता शब्दे तस्य व्यापारे तस्य फले च येन शब्दव्यापारः सम्भवति। बौद्धा सशपथं सामान्यं निराकुर्वाणाः अपि प्रकारान्तरेण तत्तुल्यमेव कार्यं कुर्वन्तः प्रतिभान्ति। सामान्ये च स्वीकृते तेषामपोहवादोऽपोह्यत एव।

 

 

[1] प्रमाणवार्तिकम्, स्वार्थानुमानपरिच्छेदः–१०९

[2] तद्व्यक्त्याकृतिजातीनां पदार्थत्वं यदुच्यते।तदसम्भवि सर्वासामपि नीरुपता यतः॥ (शब्दार्थपरीक्षा–८८३)

[3] शब्दार्थपरीक्षा–८७०

[4] यच्च वस्तुबलाज्ज्ञानं जायते तदपेक्षते।न संकेतं न सामान्यबुद्धिष्वेतद्विभाव्यते॥ (प्रमाणवार्तिकम्– प्रत्यक्षपरिच्छेद–४५)

तत्र स्वलक्षणं तावन्न शब्दैः प्रतिपाद्यते।संकेतव्यवहाराप्तकालव्याप्तिवियोगतः॥(शब्दार्थपरीक्षा–८७१)

[5] अर्थान्तरव्यच्छेदं कुर्वती श्रुतिरुच्यते।अभिधत्त इति स्वार्थमित्येतदविरोधि तत्॥

 बाह्यार्थाध्यवसायेन प्रवृत्तं प्रतिबिम्बकम्।उत्पादयति येनेयं तेनाहेत्यपदिश्यते॥

 न तु स्वलक्षणात्मानं स्पृशत्येषा विभेदिनम्। तन्मात्रांशातिरेकेण नास्त्यस्या अभिधाक्रिया॥(शब्दार्थपरीक्षा–१०१५–१०१७)

[6] शब्दार्थपरीक्षा–१२१०–१२११

[7] ज्ञानश्रीमित्रनिबन्धावली

[8] तत्त्वसंग्रहः २

[9] शब्दार्थपरीक्षा–८६८

[10] शब्दार्थपरीक्षा–८६९

[11] प्रमाणवार्तिकम् – ३–१७

[12] नहि सर्वथा शब्दार्थापवादोऽस्माभिः क्रियते–तस्यागोपालमपि प्रतीतत्वात्।किन्तु तात्त्विकधर्मो यः परैस्तत्रारोप्यते तस्य निषेधः क्रियते । न तु धर्मिणः। (तत्त्बसंग्रहपञ्जिका, खण्ड१, पृ.२२७)

[13] बुद्ध्याकारो बाह्यरूपतया गृहीतः शब्दार्थः।(शान्तरक्षितः)

[14] प्रमाणवार्तिकम्– २१–७

[15] तथा हि द्विविधोऽपोहः पर्युदासनिषेधतः।द्विविधः पर्युदासोऽपि बुद्ध्यात्मार्थात्म भेदतः॥ (शब्दार्थपरीक्षा–१००३)

[16] तत्त्वसंग्रह–शब्दार्थपरीक्षा की रमेशचन्द्रशर्माकृत हिन्दीव्याख्या पृष्ठ २, पादटिप्पणी १।

[17] शब्दार्थपरीक्षा–९०९

[18] शब्दार्थपरीक्षा–९१०

[19] प्रमाणसमुच्चय,वा.का.४६, Masaaki Hattori द्वारा उद्धृत,– Bhartrihari and Pratibha.

कुमारिलोऽपि– असत्यपि च बाह्येऽर्थे प्रतिभालक्षणो यथा।पदार्थोऽपि तथैव स्यात् किमपोहः प्रकल्प्यते॥

[20] यदि गौरिति शब्दश्च कृतार्थोऽन्यनिराकृतौ।जनको गवि गोबुद्धेर्मृग्यतामपरो ध्वनिः॥

न तु (‍?)ज्ञानफलाः शब्दा न चैकस्य फलद्वयम्। अपवादविधिज्ञानं फलमेकस्य वः कथम्॥(काव्यालङ्कारसूत्र ६–१७,१८)

[21] अगोनिवृत्तिः सामान्यं वाच्यं यैः परिकल्पितम्।गोत्वं वस्त्वेव तैरुक्तमगोपोह गिरा स्फुटम्॥(श्लोकवार्तिकम्–)

[22] इन्द्रियैर्नाप्यगोपोहः प्रथमं व्यवसीयते।नान्यत्र शब्दवृत्तिश्च किं दृष्ट्वा स प्रयुज्यताम्॥(श्लोकवार्तिकम्)

[23]

[i]   बौद्धानां प्रमुखसिद्धान्तास्तत्र च तत्त्वस्थितिः

 

मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत्

योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः।

अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्ध्येति सौत्रान्तिकः

प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं च सकलं वैभाषिको मन्यते ॥

 

[ii] यश्चापि क्षण उत्पन्नस्तद्बलेन तदापरः॥(शब्दार्थपरीक्षा–८७७.१–२)

 

[iii] यदि नोपाधयः केचिद्विद्यन्ते पारमार्थिकाः।

दण्डी शुक्लश्चलत्यस्ति गौरिहेत्यादि धीध्वनी॥

स्यातां किं विषयावेतौ नानिमित्तौ च तौ मतौ ।

सर्वस्मिन्नविभागेन तयोर्वृत्तेरसंभवात्॥(शब्दार्थपरीक्षा–८६६,८६७)

 

प्रागगौरिति विज्ञानं गोशब्दश्राविणो भवेत्।

येनागोःप्रतिषेधाय प्रवृत्तो गौरिति ध्वनिः॥(काव्यालङ्कारसूत्र–भामह ६.१९)

 

[iv] भिन्नसामान्यवचना विशेषवचनाश्च ये। सर्वे भवेयुः पर्याया यद्यपोहस्य वाच्यता॥

संसृष्टैकत्वनानात्वविकल्परहितात्मनाम्।अवस्तुत्वादपोहानां नैव भेदोऽपि विद्यते॥(श्लोकवार्तिकम्)

DSC00755
कविवरेण्यानाम् आचार्यरमाकान्तशुक्लानां निदेशेन तदीयस्य विश्रुत-भाति मे भारतमिति-गीतस्य समानवृत्तेन पारसीकानुसर्जनप्रयासः–
ترانه ی معروف سانسکریت را سعی کردم که به زبان فارسی هموزن ترجمه کنم. تقدیم به دوستان گرامی در مناسبت روز استقلال کشور عزیز ما…….
هند می تابدم هند می تابدم
بر زمین دم به دم هند می تابدم
हिन्द मी ताबदम् हिन्द मी ताबदम्
बर ज़मीन् दम् ब दम् हिन्द मी ताबदम् ॥ ध्रुवपदम् ॥
(मेरा भारत प्रकाशित हो रहा है, मेरा भारत चमक रहा है
पृथ्वीतल पर मेरा भारत प्रकाशित हो रहा है ।)
१–
از ازل تا ابد از کران تا کران از زمین تا سما از کهان تا مهان
از سمد تا صنم از عرم تا عجم بر زمین دم به دم هند می تابدم
अज़ अज़ल् ता अबद् अज़ करान् ता करान् अज़् ज़मीन् ता समा अज़ कहान् ता महान्
अज़ समद् ता सनम् अज़ अरब ता अजम् बर ज़मीन् दम् ब दम् हिन्द मी ताबदम्
(सृष्टि के प्रारम्भ से अनन्तकाल तक, इस छोर से लेकर उस छोर तक
धरती से आकाश तक, आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त
मूर्त से लेकर अमूर्त तक अरब से लेकर अजम तक
पृथ्वीतल पर मेरा भारत प्रकाशित हो रहा है)
२–
رودهایش ز تسنیم و کوثر روان کوههایش که بوسنده ی آسمان
خاکساری و نازش بیاموزدم بر زمین دم به دم هند می تابدم
रूदहायश ज़ि तस्नीमो क़ौसर रवान् कूहहायश कि बूसन्दे ये आसिमान्
ख़ाकसारी व नाज़िश मियामूज़दम् बर ज़मीन् दम् ब दम् हिन्द मी ताबदम्
(इसकी नदियां जो स्वर्ग की तस्नीम और कौसर नदियों से प्रवहमानतर हैं
इसके पर्वत जो आकाश का चुम्बन करने वाले हैं
मुझे एक साथ विनम्रता तथा स्वाभिमान की शिक्षा देते हैं
पृथ्वीतल पर मेरा भारत प्रकाशित हो रहा है)

Independence Day Wishes In Malayalam 2016
३–
گلستانش پر از گلبن و بلبلان چون دل عاشقان پر ز آتشرخان
هردهان میکده هز دلی جام جم بر زمین دم به دم هند می تابدم
गुल्सितानश पुर अज़ गुल्बुनो बुल्बुलान् चून् दिले आशिक़ान् पुर ज़् आतिशरुख़ान्
हर लबी मैकदे हर दिली जामे जम बर ज़मीन् दम् ब दम् हिन्द मी ताबदम्
(इसके उपवन पुष्पित वृक्षों और चिडियों से ऐसे भरे हैं
जैसे प्रेमियों के हृदय उज्ज्वलमुख प्रेयसियों से भरे होते हैं
प्रत्येक अधर यहां मधुशाला और हर हृदय जामे जमशेद है
पृथ्वीतल पर मेरा भारत प्रकाशित हो रहा है)
४–
با خرامیدن بچگان چمن با جوانان ناز و سکندرشکن
با همه دانش پیر تسبیحدم بر زمین دم به دم هند می تابدم
बा ख़रामीदने बच्चेगाने चमन् बा जवानाने नाज़ो सिकन्दरशिकन्
बा हमे दानिशे पीरे तस्बीह दम् बर ज़मीन् दम् ब दम् हिन्द मी ताबदम्
(अपनी वाटिका के खेलते हुए बच्चों
सिकन्दर को मात देने वाले स्वाभिमानी जवानों
और, शुद्धवृत्ति वाले ज्ञानवृद्धों के साथ
पृथ्वीतल पर मेरा भारत प्रकाशित हो रहा है)

Autumn Leaves
५–
ای خداوند بخشنده و مهربان باد هندوستان رشک عرش و جنان
فارغ از فتنه و جور و ظلم و ستم در زمین دم به دم هند می تابدم
ऐ ख़ुदावन्दे बख़्शन्दे ओ मेह्रबान् ! बाद हिन्दोस्तान् रश्के अर्शो जिनान्
फ़ारिगज फ़ित्ने ओ जौरो ज़ुल्मो सितम् बर ज़मीन् दम् ब दम् हिन्द मी ताबदम्
(हे क्षमाशील एवं परम दयालु परमेश्वर!
भारत उपद्रव अत्याचार धृष्टता तथा अन्याय से रहित होकर
स्वर्गलोकों के लिये ईर्ष्या का विषय बना रहे
पृथ्वीतल पर मेरा भारत प्रकाशित हो रहा है )

Drakshavalli- A collection of Sanskrit Ghazals of 26 poets has been published from Sahitya Akademi-Delhi.

Editor of this volume Dr. Harshdev Madhav, has generously included my 11 Ghazals. All these Ghazals are rendered from Persian to Sanskrit. Of these 11 Ghazals, 1 Ghazal is from Attar, 3 from Jalal-ul-Din Rumi, 1 from Sa’adi, 1 from Saa’eb, 1 from Bedil, 1 from Waqif Lahori, 1 from Qasim Lahuti. Finally a Nazm from Faiz is also translated partly.

All these rendering are symmetrical.

 

साहित्याकादम्या संस्कृतेन ग़ज़लकाव्यरचयितृणां २६ कवीनां कृतिसंकलनात्मिका द्राक्षावल्ली प्रकाशिता।

तत्र सम्पादकेन श्रीमता हर्षदेवमाधववर्येण अत्यन्तमौदार्यपूर्वकं मम ११ रचनाः समावेशिताः। सर्वमपि वस्तुतः पारसीककवीनामनुनादभूतम्। तत्र अत्तार-स्य १, रूमीकवेः ३, , सादी-कवेः १, हाफ़िज़-स्य १, साइब-कवेः १, बेदिल-कवेः-१, वाक़िफ़-कवेः १, क़ासिम लाहूती-कवेः-१ काव्यानि अनूदितानि। अन्ते उर्दूभाषायाः फ़ैज़-कवेरपि किंचिदनूदितम्। सर्वोऽप्ययमनुवादः समवृत्तकः।

 

 

भूयांस्यत्र प्रस्तूयन्ते-

Many of them, I present here-

     १–न पश्यामः[1]….

 

तमम्भोधिं गता यस्य क्वचिद्गाधं न पश्यामः

वपुर्नो वैद्यकोऽपीक्षेत साबाधं, न पश्यामः

 

निधिः सोऽन्विष्यतां कस्माद्? रहस्यं यस्य न ज्ञातम्

कथं गम्येदसौ पन्था यदीयान्तं न पश्यामः?

 

यदि प्राणेश्वरं वाञ्छेर् ,मनः! प्राणाद् वितृष्णं स्याः

अथो दग्धं तदीयाग्नौ व्यथादिग्धं न पश्यामः

 

भवाम्भोधौ समस्तैरीप्सिता सा राजते मुक्ता

यदीया लोलुपास्सर्वेऽथ लब्धारं न पश्यामः

 

प्रयाह्यत्तार! प्राणान् स्वान् पणीकृत्याञ्जसा तस्यै

तदर्थं त्यक्तसर्वस्वं प्रतप्यन्तं न पश्यामः

 

२– चुम्ब निजं वराननम्[2]

 

तव शिरसासुभिश्शपे नास्ति समोऽपि कोऽपि ते

दर्शय दर्पणे मुखं त्वत्तुलना क्व वर्तते ?

 

चुम्ब निजं वराननं जल्प वचस्स्वकर्णयोः

पश्य निजाभिरामतां गाय निजानुवर्णने

 

नास्ति तवात्र मन्त्रवित् कोऽपि तवार्घविन्न वा

सौपनिषत् तव श्रुतावर्घमिदं च ते करे

 

तर्क! परैहि मेऽग्रतो येन शुभाशुभे इताम्

जागृहि मानसाब्ज! हे! चित्सलिले सरोवरे

 

त्वं जनकस्त्वमात्मजस्त्वं मृदपीह वा घटः

अस्त्यपरोऽपि कुत्रचित् त्वामतिरिच्य विष्टपे?

 

भिन्द्यधरस्य बन्धनं निर्जितरत्ननिष्क्रयम्

रत्नखनिस्त्वमेव, ते किं प्रददेय निष्क्रये?

 

पुत्रक ते कलेवरच्छायमिदं त्रिविष्टपम्

त्वत्शुभयाशिषैव तत् भद्रतया विवर्धते

 

३–तवाननाय मुमूर्षन्[3]

 

तवाननाय मुमूर्षंस्तवैव तृट्सु भवेयम्

तव प्रतोलिषु मृत्वा व्रजानि धूलिकणत्वम्

 

विसृज्य पार्थिवदेहं यमाग्रतोऽपि गतः स्याम्

तव स्मृतौ परिनृत्यन् गुणानुगानपरोऽहम्

 

सुराधिराजसभायां स्वरङ्गनासु गतस्य

मुखं तवैव मुखेन्दौ भविष्यतीव मदीयम्

 

महाक्षयेऽपि प्रलीनस्य कोटिवर्षमगाधम्

तवालकस्य सुगन्धैर्ममैति कश्मलमन्तम्

 

न नन्दनेन विनोदो न कल्पवृक्षविकल्पः

न वाऽप्सरस्सु रुचिर्मे, मनस्तवाननलग्नम्

 

न वारुणीं स्पृहयामः स्वरङ्गनाकरपद्मात्

तवाननाब्जसुराभिः समस्तमत्तमतोऽहम्

 

४–अपाङ्गेन कुर्वते[4]

ते ये रजः सुवर्णमपाङ्गेन कुर्वते

तत्किं कटाक्षमत्र ममाङ्गे न कुर्वते

 

संगोपितो मयान्यभिषग्भ्यो निजामयः

वार्तं तु मामपाङ्गशरा एव कुर्वते

 

चेत्स्वावगुण्ठनं न विमुञ्चत्यसौ! स्वयम्

सर्वे विकल्पजा नु कथाः किं प्रकुर्वते

 

लोकेन नैगमेन न लभ्यो भवत्यसौ

युक्तास्त एव तस्य दयां येऽधिकुर्वते

 

पेया सुरा,ऽपराधसमूहो रहःकृतः

धर्माद्वरोऽस्ति यं किल दम्भेन कुर्वते

 

संयोगकाल एव सदा नैव तिष्ठते

भिक्षौ नृपाः दयां सततं नैव कुर्वते

 

 

५– प्रेमपुरी[5]

 

प्रेमपुर्यां जातु नैजं नैव वासं कारयेत्

कारितं चेद्, हानिदुःखान्यन्तरे नो धारयेत्

 

दानवीरो मे सुतश्चेदेष गर्वो धारितः

अर्थिने दातुं न चर्मोत्पाटनात् तं वारयेत्

 

वारयत्येतत् चिदाकाशात् सुपर्णं त्वां सदा

पार्थिवं त्वां पिप्पलं मा सावधानं लोभयेत्

 

धन्यवादैर्योजनीयां मा शपानुग्राहिकाम्

प्रेममार्गे स्वर्गसर्गे कापि चेत्त्वां मारयेत्

 

ज्ञानमूर्तौ मूर्तिमात्रे मूर्छिते किं मूर्तिभिः

भास्करे खे भासिते कां दीपिकां को दीपयेत्

 

अप्रमत्तो बाणवत्तीक्ष्णो मुमुक्षुः कार्मुकात्

ब्रह्मलक्ष्यात् तन्मयात्पूर्वं स्ववेगं नाल्पयेत्

 

दर्पणस्येवैधि शुद्धात्मा ऋजौ वक्रेऽथवा

जातुचित् किञ्चित् कुतश्चिद् हृत्तले नैवाङ्कयेत्

 

तृष्णिका पीतापि तृष्णावारणायालं न ते

हन्त भोगस्ते बुभुक्षां भीषणं संवर्धयेत्

    

६– वंशिकावनम्[6]

 

सर्वलालसा त्यक्ता शर्म जीवनं जातम् ।

पक्षपातनं दग्धं वाटिकास्ति कारेयम् ॥

 

पौरुषेण विश्वं मे साम्यमिच्छति स्मैतद् ।

सृष्ट एष बाष्पौघः क्षेत्रमास शैलाग्रम् ॥

 

मौनमेतदुत्सङ्गेऽपूरि मे क्षयारावान् ।

श्वासमुप्तवानन्तर्वंशिकावनं जातम् ॥

 

यत्र दृष्टवांस्तत्र स्वानुभूतिभिर्मुष्टः ।

कोरकादिपुष्पान्तम् मच्शरीरवद्भातम् ॥

 

नैजहृद्विशुद्धौ किं धार्मिकः समुत्सिक्तः।

दर्पणाच्छतान्येषां दर्पवर्धनायालम्

 

७–अमृताञ्जनम्[7]

 

त्वत्पादयो रजोऽत्र समीरेण प्रापितम्

दिष्ट्या दृशा सुलब्धमिदं मेऽमृताञ्जनम्

 

तद्दृक्शरोऽपराद्ध इव स्पर्द्धिनो मुखात्

दिष्ट्याऽभिनन्ममान्तरमेतत् कृतान्तरम्

 

दूरान्तरासि यद्यपि हे प्रस्तरान्तरे

अत्र ध्वनिः श्रुतो यदि भग्नं त्वयान्तरम्

 

ईर्ष्यत्यसौ नु मद्विकलत्वाय पारदः

मह्यं बताददत् क इमं वेदनातपम्

 

तस्मै न रोचतेऽत्र सुरस्यापि वाटिका

यो दृष्टवांस्त्वदीयमुखं पङ्कजप्रभम्

 

ब्रूयाः कथं वसन्त ऋणं शुध्यतां तव

प्रापत् त्वया दलं सुमनः कोकिलः स्वरम्

 

तस्या मुखान् मया न सकृद् दुर्वचः श्रुतम्

अस्मत् तु तां भृशं गतमाशीःसहस्रकम्

 

मह्यं नडासनात् बहुशः शर्करार्पिता

सन्तोषसाधनैर्मधुवाग् जातमाननम्

 

 

 

 

 

     ८–मामकं हृत्[8]

 

तवाध्यानान् मुहूर्तं न च्युतं हृत्

अये हृत्! शोभनं हृत् ! सुन्दरं हृत्!

 

क्षणार्धं निर्वृतिस्तस्मान्न लब्धा

न जाने लिप्सते किं मामकं हृत्

 

कियद्वारं मया रुद्धोऽस्य पन्थाः

तदप्येतद्गतं प्रेमालयं हृत्

 

त्वदीये नेत्रजालेऽपातयन्माम्

मृषाबुध्यं यदास्ते मामकं हृत्

 

हरे! अस्माद् हृदो मां रक्ष रक्ष

कियत्कुर्यां विलापैराकुलं हृत्

 

उरोऽन्तर्नापि चीत्कारोऽवशिष्टः

विशीर्णं हृत्, विकीर्णं हृत्, गतं हृत्

 

रजोऽभूत्, किन्तु ते द्वारान्न यातम्

अहो मे स्वामिभक्तं हृत् दृढं हृत्

 

 

 

 

         ९–शूलं समारोपिताः[9]

 

त्वत्सुमाकारदन्तच्छदेच्छा वयं

कर्कशाधारशूलं समारोपिताः ।

त्वत्प्रदीपप्रभाक्षिप्रभाकाङ्क्षयाऽ

प्यन्धकारान्धमार्गेऽदयं मारिताः ॥

 

 

इच्छतां त्वत्कचच्छायभिक्षाकणान्

आपदामातपैःप्लोषितं जीवितम् ।

त्वत्कुचौदात्त्यमादातुकामा वयं

शत्रुसार्थेन नीचत्वतः ख्यापिताः ॥

 

 

बाहुवल्लिद्वये बद्धचित्तान् पुनः

शृङ्खलाभिर्बबन्धुश्च नोऽबन्धुभिः ।

गण्डशोणत्वमाप्तुं समीहावतां

विग्रहा दुर्ग्रहैः शोणितैः शोणिताः ॥

 

 

वध्यशूलेषु नस्सर्वतस्सुन्दरि!

स्यन्दितस्ते चिरात् तारुणीरक्तिमा ।

रुप्यरूपाननात् स्वर्णवर्णाङ्गकाद्

विग्रहा उद्यदाभाभिराराजिताः ॥

 

कालसन्ध्या पदव्यां यदापादिता

तत्र यावद्बलं रागिभी रिङ्गितम्।

काव्यधाराऽधरे दुःखदावोऽन्तरे

यौ त्वदीयातिचारुत्वसत्साक्षिणौ॥

 

 

[1] अत्तार निशापूरी (११४५ – १२२० ई॰) इतिख्यातनाम्नः प्रसिद्धसूफ़ीगुरोः कृतेः समवृत्तमनुसर्जनमिदम् । अत्र प्रयुक्तच्छन्दसः नाम वर्तते– हज़ज

मुसम्मन सालिम, यत्र गणव्यवस्थास्ति– मफ़ाईलुन् मफ़ाईलुन् मफ़ाईलुन् मफ़ाईलुन् । भारतीयपिङ्गलदृशा एवं द्रष्टुं शक्यते– यमाता राजभा ताराज मातारा यमाता गा (=ISSS ISSS ISSS ISSS)

 

[2] विश्वविश्रुतस्य तत्त्वदर्शिनः मौलाना जलालुद्दीन रूमी (१२०७–१२७३ ई॰) कवेः गज़लस्यैकस्य समवृत्तं भावानुकरणम् । अस्मिन् रचनायां मूले च प्रयुक्तच्छन्दसः नाम वर्तते– रजज़ मुसम्मन मतवा मख़बून, यत्र गणव्यवस्था भवति – मुफ़्तइलुन् मफ़ाइलुन् मुफ़्तइलुन् मफ़ाइलुन् । भारतीयपिङ्गलदृशा एतदेवं प्रदर्शयितुं शक्यते– भानस राजभा लगा भानस राजभा लगा (=SII SIS IS SII SIS IS)

 

 

[3] शेख़ सादी (११८४ –१२८३ ई॰) नाम्ना ख्यातस्य प्रसिद्धतमपारसीककवेः प्रसिद्धग़ज़लकाव्यस्य समवृत्तसंस्कृतानुसर्जनम् । उभयत्र प्रयुक्तच्छन्दसः नाम वर्तते– मुज्तस मुसम्मन मख़बून, यत्र गणव्यवस्थास्ति– मफ़ाइलुन् फ़इलातुन् मफ़ाइलुन् फ़इलातुन् । भारतीयपिङ्गलदृशा एवं द्रष्टुं शक्यते– जभान भानस गा गा जभान भानस गा गा (=ISI SII SS ISI SII SS )

 

[4] पारसीकजगतः प्रेष्ठस्य हाफिज़ शीराज़ी (१३१७ – १३९० ई॰) कवेः ग़ज़लस्यानुवादोऽयं समवृत्तकः । उभत्र प्रयुक्तस्य च्छन्दसः नाम वर्तते– मुज़ार्अ मुसम्मन मख़बून अख़रब मकफ़ूफ़ महज़ूफ़, यत्र गणव्यवस्था एवं भवति– मफ़्ऊल् फ़ाइलात मफ़ाईल फ़ाइलुन् । भारतीयछन्दःशास्त्रदृशा एतदेवं द्रष्टुं शक्यते– ताराज राजभा सलगा राजभा लगा (=SSI SIS IIS SIS IS )

 

[5] प्रसिद्धपारसीककवेः साइब तबरेज़ी (१६०१ १६६१ ई॰) इत्यभिधस्य गजलकाव्यस्यैकस्य समवृत्तकं भावानुकरणम् । अत्र प्रयुक्तच्छन्दसः नाम वर्तते–रमल मुसम्मन महज़ूफ़, यत्र गणव्यवस्थास्ति– फ़ाइलातुन् फ़ाइलातुन् फ़ाइलातुन् फ़ाइलुन् । भारतीयपिङ्गलदृशा तद् एवं द्रष्टुं शक्यते–राजभा ताराज मातारा यमाता राजभा  (=SISS SISS SISS SIS)

 

[6] पारसीककाव्यस्य या भारतीया शैली प्रथिता तस्याः प्रख्याततमस्य मिर्ज़ा अब्दुल क़ादिर बेदिल (१६४२ – १७२० ई॰) कवेः काव्यस्य समवृत्तकं समवृत्त्यनुप्रासं चानुसर्जनम् ।उभयत्र प्रयुक्तस्य वृत्तस्य नाम वर्तते मुक़्तज़ब मुसम्मन मतवा मक़्तूअ, यत्र गणव्यवस्थास्ति– फ़ाइलुन् मफ़ाईलुन् फ़ाइलुन् मफ़ाईलुन् । भारतीयपिङ्गलदृशा एतदेवं कथयितुं शक्यते–राजभा यमाता गा राजभा यमाता गा (= SIS ISS S SIS ISS S )

[7] वाक़िफ़ लाहौरी (१७७६ ई॰ मृत्युवर्षम्) इत्यस्य भारतीयस्य पारसीककवेः कवितायाः समच्छन्दस्का संस्कृतपुनारचना । प्रयुक्तच्छन्दसः नाम वर्तते– मुज़ार्अ मुसम्मन मख़बून अख़रब मकफ़ूफ़ महज़ूफ़, यत्र गणव्यवस्थास्ति– मफ़्ऊल् फ़ाइलात मफ़ाईल फ़ाइलुन् । एतच्छन्दो भारतीयपिङ्गलदृशा एवं दर्शयितुं शक्यते– ताराज राजभा सलगा राजभा लगा (=SSI SIS IIS SIS IS )

 

[8]ताज़िकिस्तानदेशस्य अबुल् क़ासिम लाहूती (१८८७ – १९५७) कवेः कवितायाः समवृत्तकं काव्यानुसर्जनम् प्रयुक्तच्छन्दसः नाम वर्तते– हज़ज मुसद्दस महज़ूफ़, यत्र गणव्यवस्थास्ति– मफ़ाईलुन् मफ़ाईलुन् फ़ऊलुन् । एतच्छन्दो भारतीयपिङ्गलदृशा एवं दर्शयितुं शक्यते– यमाता राजभा ताराज गा गा (=ISS SIS SSI SS )।

[9] भारतीयोपमहाद्वीपस्थस्य फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ (१९११– १९८४) कवेः उर्दूकवितायाः कस्याश्चन पल्लवनम् । अत्र प्रयुक्तस्य च्छन्दसः नाम वर्तते– मुतदारिक़ मुसम्मन सालिम, यत्र गणव्यवस्थास्ति एवं भवति– फ़ाइलुन् फ़ाइलुन् फ़ाइलुन् फ़ाइलुन् । एतच्छन्दो भारतीयच्छन्दःशास्त्रानुगुणम् एवं दर्शयितुं शक्यते– राजभा राजभा राजभा राजभा  (=SIS SIS SIS SIS )। एतदेव स्रग्विणीतिनाम्ना प्रथितं वृत्तम् ॥

 

यथाकथंचिद् व्याख्याति यः कोऽपि स्वविकल्पतः।
कृत्वा सुविस्मृतश्लोक इवास्मि तव केशव ||IMG_7029

(हे ईश्वर, तुम कवि हो और मैं तुम्हारी ऐसी कविता हूँ जिसे बना कर तुम बिलकुल भूल गये हो। अब तो जो भी चाहता है मनमाने ढंग से मेरी व्याख्या कर लेता है।)

मेरी फ़ारसी कविताओं पर ईरान से प्रकाशित एक रिपोर्ट आयी तो मुझे उपर्युक्त श्लोक का स्मरण हो आया। इस रिपोर्ट के अन्त में मेरी स्वयंकृत-विस्मृत १० फ़ारसी गजलें भी शामिल हैं–

اصلی‌ترین فرازهای شعر بلرام شکلا، ما را زنهار می‌دهند که حتی در بُت‌خانه نیز می‌توان «الله‌بین» بود؛ زیرا جای خدا در دل تمامی انسان‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آسمان یکی از شاعران معاصر کشورمان که دستی هم در پژوهش‌های ادبی دارد، در مقاله‌ای به معرّفی بَلرام شُکلا، شاعر پارسی‌سرای هندوستانی و نقد و بررسی شعر او پرداخته است. در ادامه این مقاله را به همراه نمونه‌هایی از سروده‌های این شاعر هندی خواهید خواند:

بَلرام شُکلا (बलराम शुक्ला) در روز ۲۹ دی ۱۳۶۰ خورشیدی در سوهارونایوپی هندوستان زاده شده است. او که دکترای دستور و زبان‌شناسی سانسکریت دارد، ابتدا زبان فارسی را به شکل خودآموخته فراگرفته و سپس به تحصیل این رشته در مقطع کارشناسی ارشد پرداخته است. وی اکنون عضو هیأت علمی و استاد زبان و ادبیات سانسکریت دانشگاه دهلی‌ست.

بلرام شکلا عضو هیأت امنای کتاب‌خانه‌ی رضا رام‌پور نیز هست و تا کنون دو کتاب با عناوین «ادبیات نوین سانسکریت» و «عشق و آتش در ایران» تألیف کرده است. وی جوایز متعدّدی را نیز در هندوستان و ایران به خاطر فعالیت‌های ادبی‌اش کسب نموده و از منظر تسلّط هم‌زمان بر ادب سانسکریت، هندی، فارسی، اردو و انگلیسی یکی چهره‌های آکادمیک فعّال و نام‌دار هند به شمار می‌رود. ترجمه‌ی موزون آثاری از حافظ، مولوی و سعدی به زبان سانسکریت، از دیگر اقدامات خلاقانه‌ی بلرام شکلاست.

درباره‌ شیوه‌ شاعری بلرام شکلا:

آنچه که به شعرهای فارسی بلرام شکلا ارج و ارزش افزون‌تری می‌بخشد و او را از دیگر پارسی‌سرایان هم‌وطنش یک پلّه بالاتر می‌ایستاند، پارسی‌سرایی او به رغم دورتر و بیگانه‌تر بودنش از زبان و الفبا و عروض فارسی‌ست. مسلمانان هندوستان، به سبب آشنایی با خط اردو، و راه داشتن بسیاری از واژگان فارسی در محاورات‌شان، و نیز به مدد اشتراک وزن عروضی در اشعار فارسی و اردو، راه کوتاه‌تری برای آشنایی با زبان و ادب فارسی در پیش رو دارند. امّا برای هندیانی که بر آیین هندو هستند، نه الفبای فارسی الفبای آشنایی‌ست، نه گوش‌شان با وزن عروضی آشناست و نه به اندازه‌ی مسلمانان هند با واژگان فارسی مشترک آشنایی پیشینی دارند. از این رو، شگفت‌زدگی و ذوق‌زدگی در مواجهه با سروده‌های فارسی بلرام شکلا دوچندان می‌شود.

البته در طول چند قرن حیات پربرکت زبان فارسی در هندوستان، بلرام شکلا تنها شاعر هندوی آن سرزمین نیست. تذکره‌های شاعران پارسی‌سرای هند، سرشارند از شرح حال و شعر شاعران فارسی‌گویی که بر دینی غیر از اسلام بوده‌اند. امّا در میان شاعران زنده‌ی هند، بلرام شکلا تنها هندوی فارسی‌سرایی است که ما می‌شناسیم. هندومذهب بودنِ بلرام شکلا، در شعر فارسیِ وی، مجال مناسبی برای احیاء و برجسته و فراگیر شدنِ یکی از رایج‌ترین نگرش‌ها و مضمون‌سازی‌های سابقه‌دارِ شاعرانِ عارفِ ملامتیِ تاریخِ شعرِ فارسی فراهم کرده است؛ فخر به مؤمن‌تر بودنِ متظاهران به کفر، نسبت به متظاهرانِ به ایمان، و اذعان به آن، در گنجینه‌ی شعر کهن فارسی کم‌نمود نیست.

این معنی در شعر بلرام شکلا آن قدر به تکرار و تأکید می‌رسد که به شناسنامه و تابلوی اصلی شعر وی بدل می‌گردد. این تفکّر و بیانِ «ریاستیز و ملامتی» محوری‌ترین و پرتکرارترین مضمون اشعار بلرام شکلاست. از دیدگاه او حتی در بُت‌خانه نیز می‌توان «الله‌بین» بود؛ زیرا جای خدا نه در معابد و قبله‌گاه‌های مادیِ مورد اختلاف، و نه منحصر در جغرافیای وضعیِ مردمانِ پارس و هند و چین، بلکه در دل تمامی انسان‌هاست. (شعرهای ۱، ۷، ۸). در همین راستا او مدام در شعرش با زاهد محاجّه دارد که: «فقط خدا از حقیقت نیکی و بدی آدمیان آگاه است و تنها اوست که استحقاق داوری دارد». از این منظر، در شعر بلرام، اصلاً خود یار است که حسن و قبحِ هر چیزی را تعیین می‌کند و نه اصالتِ ذاتیِ هر امر؛ حتی خیر بودن و پسندیدگیِ «زمزم و کوثر» را (شعر ۳). به این ترتیب، شاعرِ نویافته‌ی ما دانسته یا نادانسته ما را به یادِ فلسفه‌ی صدرایی می‌اندازد و فیضِ دمادمی که هر لحظه از منبعِ اعلای وجود در حالِ فیضان است و هستی جهان خلق را شکل می‌دهد؛ فیضی که ماسوی بی آن فی‌ذاتهم هیچ‌اند.

شاعرِ ما فقط در یک مورد با زاهد اتّفاق نظر دارد؛ در این که این جهان فانی‌ست. و جالب است که همین فانی بودنِ جهان را شاعرِ ما نه از استدلالات رایج اهل زهد یا فلسفه، بلکه با نگاهی عاشقانه، از فراقِ معشوق نتیجه می‌گیرد؛ به باور او از آن‌جا که در این دنیا، هیچ یاری سرِ سازگاری و ماندگاری ندارد، از آن‌جا که یار، بی‌وفا و به تعبیر نیما «رونده» است، پس بهتر آن است که جهان را فانی بدانیم و بنامیم (شعر ۴). نابکاریِ این جهان، از منظر این شاعر، ناگزیر است؛ آن‌گونه که حتی اگر بهترین و کامل‌ترین انسان (شیر خدا؛ علیّ بن ابی‌طالب علیه السّلام) هم باشی، این دنیا در همه‌ی عمر، تو را خونین‌دل خواهد کرد (شعر ۵).

همان‌طور که گفتیم، نگاه دینی به جهانِ پیرامون، یا تأمّل در درون دایره‌ی مفاهیم منسوب به دین، در میان اشعار این شاعر نمود پُررنگی دارد. ممکن است در نظره‌ی نخست، برخوردن به این بیت (از شعر ۱) که:

برایش ترک دین و ترک ایمان
برایم عین ایمان، عین دین است

ما را به گمانِ «توصیه به لامذهبی» بیندازد. ولی با دقیق شدن در بیت و آشنایی با جوّ فکری این شاعر در دیگر سروده‌هایش، درمی‌یابیم که توصیه‌ی این بیت، دقیقاً و تنها «ترک تعصّب» است. از دیگر نگرش‌های «خویشاوند با دینِ» این شاعر، می‌توان به «تأکید بر فریب‌کار بودنِ جهان» (شعر ۲)، «ظلم‌ستیزی» (شعر ۷)، و همچنین یادکرد آشکار بزرگان اسلام، مانند علیّ بن ابی‌طالب(ع) (شعر ۵) و حسین بن علی(ع) (شعر ۱۰) اشاره کرد.

بلرام شکلا در شعر ۱۰، با انگشت گذاردن بر فاجعه‌ی عاشورا، ثباتِ قدمِ امام حسین(ع) را در حق‌جویی و وفا به میثاقِ امامتش در پاسداری از دین، می‌ستاید و با همان دایره‌ی واژگانی آشنا با مذهب خویشتن، این پیشوا و مصلح بزرگ دینی و اجتماعی را روشن‌گرِ «اوَد و بنارس» (مَجاز از سراسرِ جهان) می‌نامد؛ کسی که آتشِ نامِ او سوزاننده‌ی اهریمن‌هاست. به باور من، ذکر همین صفتِ اهرمن‌سوزی که انگار موقوف بر افسانه‌های باستان نیست و تا هنوز و همیشه ادامه دارد، در کنارِ اشاره به «عدالت» و «نخوابیدنِ این خونِ به‌ناحق‌ریخته‌شده تا روز شفاعت»، نگاه به قیام عاشورا را در شعر این شاعر، معنایی امروزی داده و حتی عمقی پاینده در تاریخِ فرارو به آن بخشیده است؛ از این حیث، عاشورا در شعر این شاعر با تحققِ وضعِ موعود گره می‌خورد؛ تا روزی آمدنی که این خون بالأخره راهِ سیاهی را ببندد.

اینک که سخن به «موعودِ نجات‌بخش» رسید، باید افزود که «انتظار» هم در شعر این شاعر، ـ حتی در شعرهایی با رنگ و بویی عاشقانه و زمینی ـ نهایتاً از قابلیّت تأویلِ دینی برخوردار می‌شود (شعرهای ۶ و ۹). او در معدود هنگامه‌هایی که از جدل با «زاهد» فارغ است و با آینه‌ی خویشتن روبه‌روست، گرچه با خوداتّهامی خود را سیاه‌دل می‌بیند اما باز نومید نیست و همین تیره‌دلی را با حُسنِ تعلیلی به‌جا، به چشم‌انتظاریِ روشنایی تعبیر می‌کند؛ شاعرِ فروتنِ ما خود را چراغی خاموش می‌بیند که جز به افروخته شدن با شعله‌ی خودِ خورشید راضی نیست. چراغ جان شاعر، به هیچ روی به افروخته شدن توسّط کرمِ شب‌تابی که از سرِ بی‌تابی و خودشیفتگی، جلوه‌گر شده باشد، رضایت نمی‌دهد (شعر ۲).

تمایز قائل نشدن بینِ راه و مقصد، از دیگر مضامینِ باسابقه‌ای‌ست که بلرام شکلا به کرّات در شعر خود به آن توجّه نشان داده است. از منظرِ عرفانیِ او، سالک، هر لحظه در حالِ رسیدن و وصل است (شعرهای ۲ و ۳).

علاوه بر آنچه که برشمرده شد، «فروتنی و بی‌ادّعایی» (شعر ۲)، «آزادگی و منّت‌ناپذیری» (شعر ۲)، «دل‌نشینیِ اسارت در بندِ دوست» (شعر ۳)، و تأکید بر «محبّت» (شعرهای ۴ و ۵) را باید از دیگر عناوینِ فکریِ اشعارِ بلرام شکلا دانست. او طبعاً از معدنِ زبانِ شعرِ خویش، یعنی «ایران» هم غافل نیست. او جذبه‌ی ایران‌دوستیِ خویش را «آن‌سویی» می‌داند و باور دارد که پیش از آن که او دل‌بسته‌ی ایران شود، ایران وی را طلبیده بوده است (شعر ۹).

بلرام تا حدّ زیادی توفیق یافته که در شعرش عموماً از خودنگری فرا رَود و شعرش را زبانِ حالِ جمع کند. با این احوال، حلول عاطفه‌ی جمعی در سروده‌های وی را باید به فالِ نیک گرفت، ولی باید ضمناً او را زنهار هم داد که از انعکاس احوالِ شخصیِ خویش نیز تا این حد بر کنار نمانَد. طبیعی‌ست که افتراقِ مذهبیِ وی با اکثریتِ خوانندگانِ پارسی‌زبانِ شعرش، او را به برجسته‌تر کردنِ این وجه از مضامین و اندیشه‌ورزی‌ها تحریض کرده باشد تا از فرصت کم‌سابقه‌ی ارائه‌ی مضامینی تازه در این باب به مخاطبان تازه‌پسندش بهره ببرد. و چه بسا که پُررنگ کردنِ این دست معانی، از زیرکیِ او باشد؛ برای کشیدنِ عصاره‌ی چنین فرصتی که پیش‌تر کم‌تر در تاریخ شعر فارسی روی داده است. ولی نباید از این یارِ آشنا پنهان داشت که «خود بودن»، همه این نیست. از او می‌توان امید و انتظار داشت که اندک اندک، ذهن و زبانِ شعرِ خود را از سایه‌ی باشکوهِ سوابق شعرِ کهنِ پارسی به صحرای زندگیِ امروزینش بکشد و به آن جرأتِ پرواز در سپهر تجربه‌های تازه ببخشد؛ به شرطِ سطحی نشدن و نیفتادن از این‌سوی بام در دره‌ی روزمرّگی.

نمونه‌هایی از سروده‌های بلرام شکلا:

یک)

بت من، خود خدایی نازنین است
ببین کفرم کز ایمانت حَسین* است

برایش ترک دین و ترک ایمان
برایم عین ایمان، عین دین است

در آن‌جایی که بت را دید زاهد،
همان‌جا چشم من الله‌بین است

تو می‌گویی: «همان است و همان است»
همی‌گویم: «همین است و همین است!»

پی‌اش افغانیان محوِ فغان‌اند
جبین چینیان زو پُر ز چین است

به چشم پارسای مردم پارس
رخ او چون بهشتِ برترین است

تمام هندیان، هندوی خالش
به دل‌هاشان نه فکرِ آن، نه این است

ز تار زلفش است آن تار زنّار
که نور قشقه‌شان** زیبِ جبین است

قسم بر کهکشان‌ها، آسمان‌ها
کسی چون او نه بر روی زمین است

رخ غارت‌گر بت در دلم بین
خدای لامکان اینجا مکین است

برای اختتام آفرینش
نگاه محشرش حشرآفرین است

…………………………………………..

* حَسین: نیکو، نیکوتر.

** قشقه: نشانی که هندوآیینان بر پیشانی‌شان می‌نهند.

دو)

گیاه‌غنچه منم، نخلِ باردار نی‌ام
به‌جز شکفتن و خندیدن، اهلِ کار نی‌ام

مرا که گام زدن عین منزل آمده است
خوشیّ وصلم و اندوه انتظار نی‌ام

گُلی سراسر رنگم، بدون جوش و خروش
فریب‌خورده‌ی آوازه‌ی هَزار نی‌ام

بهار، بهر معانیّ‌ِ خود مرا جوید
درختم؛ آن که رهینِ رهِ بهار نی‌ام

نگاه‌دارِ دلِ تیره تا رسیدنِ صبح
چراغ‌وارم و، بی‌صبر˚ کرم‌وار نی‌ام

به نام جان جهان است هر دمم هر دم
پی فریب جهان، جان و دل سپار نی‌ام

سه)

هزار منزل و مقصد، نثار بر ره دوست
مرا که دشت‌نوردی، ز عیشِ قصر، نکوست

کنون که سیرِ منازل، رسیدن است به او
شده‌ست منزلِ مقصودِ راهِ من همه دوست

چه کوثر است و چه زمزم، چه جامِ جم، برِ من
طهارتی نکند هیچ‌گاه گر نه از اوست

هزار خوانِ خطر را گذشته‌ایم، ولی
به او رسیدنِ ما مثل غنچه تودرتوست

خوشا اسیر به دامش، که می‌شود آزاد
هزار نغمه‌ی پرّان به بند بندِ گلوست

چهار)

روغن لطف، بدین شمعِ محبّت بگذار
تا سحر، طوف کند تا دل پروانه‌ی زار

زحمت این‌قدر مکش در پی آرایش خود
خود خدا داده تو را روی چو گُل‌برگِ بهار

آن که روزانه فزونَد رخ جانان به جمال
اندکی تاب نبخشد به دل عاشق زار

در دلم موج زند قُلزم دردی دل‌سوز
نبُوَد قطره‌ی غم‌های جهان را مقدار

مثل دربان، همه تن هوشم و در دل نگرم
تا که داخل نشود هیچ خیال از اغیار

همچو زاهد بپذیریم که فانی‌ست و هیچ
گر که این دهر نشد دار دوام دل‌دار

پنج)

باشد که آهِ کوی محبّت اثر کند
آن تاج‌دار ملک تبسّم نظر کند

افتد گر آن رمیده به دام خیال من
بر من همای اوج سعادت گذر کند

جان و دلم ز من طلبد اذن همرهی
چون جان دل‌نواز من از من سفر کند

می‌خواهم از زمانه پسروَش از آن پدر
با پند و با دعا پسران را پدر کند

گر نیست عشق، از چه سبب نام‌بردنش
یک لحظه گونه‌های تو را شعله‌ور کند؟

ای دل! شکارِ شیرِ خدا باش و دَم مزن
آماده باش، عمر، تو را خون‌جگر کند

شش)

دشمنِ جان و دین بُوَد ـ یار من! ـ این لقای تو
بادیه‌کوچ شد تنم در هوس و هوای تو

کاهش تن بُوَد مرا در دل شب چو ماه نو
شمسِ وجود من بُوَد سایه‌ی مهرزای تو

چشم من انتظار تو، مقصد من دیار تو
ای تو عقیقِ پُربها! جان و دلم بهای تو

ذکر من و خیال تو، عید من و وصال تو
جان منی، کجا روی؟ این برِ من سرای تو

در پی جان نمی‌رود، چاره‌ی دل نمی‌کند
طبعِ شکسته‌پای من، رفتنِ برق‌سای تو

برگ شود شکوفه‌ها غنچه به راهِ گُل روَد
شعله فکنده در دلِ سرو و سمن، قبای تو

نرگس چشم، جای تو، مریم دل، فدای تو
بلبل جان، صدای تو، گلشنِ گُل، ردای تو

در دل من، خیال تو، در نظرم، جمال تو
دوست! خوشا وبالِ تو، بر سرِ من بلای تو

آفت جان و دل شده، آتش و آب و گِل شده
شعرِ تنُک‌هوای من، فکرِ گریزپای تو

هفت)

گر با چراغ چهره‌ی خود روشنم کنی
تن را برای طلعتِ جان مغتنم کنی

قائم‌مقامِ ایزدِ افلاک‌پروری
تا کی میان دوزخیان قایمم کنی؟!!

درد سر و خمار بُوَد حاصلِ شراب
آیا بُوَد که جامِ دلم جامِ جم کنی؟

نام کریم باشد از این پس از آنِ تو
باری اگر به حال غریبم کرم کنی

در انتظار روز مهیب قیامتم
کز لطف خویش، خلعتِ جان در برَم کنی

بیرون ز سینه‌ام کنم‌ات ـ ای دلا! ـ اگر
سر پیش پای ظلم سماوات، خم کنی

هشت)

دلم چو عرشِ معلّی‌ست؛ رشکِ دیر و کنشت
تو را الهه بسازم، بیا، فرشته‌سرشت!

خدا کدام پسندد ببینم، ای زاهد!
مکان زنده‌ی دل، یا مکان مرده‌ی خشت؟

ببین که از طمعِ زاهدانِ خشک‌نهاد
تمام گشت تمامِ شرابِ نهرِ بهشت

به جای آتش سیاّل، کوثر است اینجا
ز فیض بی‌حد پیر مغان پاک‌سرشت

قسم دهیم خدا را که برگزیندمان
میان این‌همه زیبا، میان این‌همه زشت

نُه)

خواهی برسی یک صبح تا مرز شکوفایی؟
شرط است که ـ ای گلشن! ـ در راهِ صبا آیی

آمد گَهِ فروردین ـ ای برگ! ـ شکوفا شو
تا بادِ بهار آرد از تو گُلِ رعنایی

بر بادِ بهاری گر تشبیه تو را کردم،
می‌بخش سخنور را؛ دارد سرِ سودایی

ای ماهِ شبم! آخر، امروز کجا رفتی؟
قربان تو خواهم شد آن روز که می‌آیی

ای ماه شب قدرم! برگرد به این خانه
مَه رفته و برگشته، رفتیّ و نمی‌آیی

پیران محبّت را، یاران طریقت را
امروز، عصایی باش، ای معجز موسایی!

بیمارِ محبّت را، تیمارِ زیارت را
بشتاب ـ گُلِ مریم! ـ با لعل مسیحایی

ای مغ‌بچه! اکسیری از پیر مغان آور
تا پیری من گردد رعنایی و برنایی

از هند، سوی ایران، زنهار، نمی‌رفتم
آمد سوی من ایران، خود با همه زیبایی

دَه)

کیست که نامش را همه چون تخم وفا در دل می‌کارند؟
کیست که نامش را همه هر دم هر جا به زبان می‌آرند؟

کیست که نامش شمس و قمر وَش، مشرق و مغرب افروزد؟
کیست که آتشِ نام بزرگش، اهرمنان را می‌سوزد؟

کیست که نامش بهرِ عدالت، دستِ جهان را می‌گیرد؟
دریا آیا کم خواهد شد؟ خورشید آیا می‌میرد؟

هست حسین(ع) آن کس که برایش گفت پیمبر(ص) نور دو عین
هست حسین(ع) از خون من و بی‌شبهه منم از خون حسین(ع)

کیست که خونش همچو شفق بر ظلمت شب‌ها می‌خندد؟
کیست که خون احمر او راه سیاهی را می‌بندد؟

کیست که خونش پرچم حق شد بر دوش همه بیداران؟
کیست که نامش را همه دم بر لب می‌آرند عیّاران؟

چیست بهای خون عزیزش؟ روح عدالت در دو جهان
بوی خدا و عطر جنان و روح نماز و جان اذان

هست حسین(ع) آن کس که برایش گفت پیمبر(ص) نور دو عین
هست حسین(ع) از خون من و بی‌شبهه منم از خون حسین(ع)

کیست که فرقش رفت به نیزه، لیک وفایش پابرجاست؟
کیست که تا دنیا دنیا باشد، او سرور و او مولاست؟

کیست که مهرش شامِ اَوَد تا صبحِ بنارَس می‌تابد
روزِ شفاعت خواهد آمد؟ این خون آیا می‌خوابد؟

هست حسین(ع) آن کس که برایش گفت پیمبر(ص) نور دو عین
هست حسین(ع) از خون من و بی‌شبهه منم از خون حسین(ع)